Home 2018January11

สาระสำคัญของการใช้ สแกนเนอร์ลายพิมพ์นิ้วมือ (Finger Scan)

เครื่องสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ หรือ( Finger Scan )แปลตรงตัวก็คือการทำงานโดยใช้ลายพิมพ์นิ้วมือหรือ Fingerprint ทาบไปที่หัวอ่าน เพื่อทำเทียบกับลายพิมพ์นิ้วมือที่ทำงานบันทึกเอาไว้ที่ผ่านมา ถ้าหากข้อมูลตรงกัน ระบบก็เลยจะดำเนินการตามที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ ดังเช่นว่าหากเป็นเครื่องบันทึกเวลาก็จะกระทำการบันทึกข้อมูลของเจ้าของลายพิมพ์นิ้วมือลงไปในฐานข้อมูล แต่หากว่าเป็นเครื่องควบคุมประตูระบบแขนกลก็จะกระทำการเปิดประตูนั่นเอง

Read More